Saugos duomenų lapai (SDL)

Saugos Duomenų Lapas (SDL) - nustatyto turinio informacija apie cheminę medžiagą ar preparatą, kuria remiantis galima imtis reikalingų priemonių, susijusiu su žmonių sveikatos apsauga, sauga darbo vietoje ir aplinkos sauga. Saugos duomenų lapas rengiamas konkrečiam produktui t.y. cheminei medžiagai ar mišiniui. Lietuvoje ir ES valstybėse narėse, kuriose tiesiogiai taikomas REACH reglamentas (ir kitose REACH reglamentą priėmusiose šalyse), naudojamo saugos duomenų lapo formatas ir turinys apibrėžiami REACH reglamento. 

​Visa informacija el.paštu aplinkosaugos.darbai@gmail.comPaslaugos.lt
© PigiosSvetaines.lt